Nove klupe na Kleku
Kamera sa Kleka:
https://www.livecamcroatia.com/hr/kamera/ogulin-klek-planina-okretna-panoramska-hd-kamera?fbclid=IwAR1jFnFV4Le_icxNIMcO27td8prpU8KSw5Hty14spHrZYLDNs-FOsPvttCEe-mail: hpd.klek@hps.hrHPD Klek organizira izlet na  Poštak (Kečina kosa) – Južni Velebit (1425 m)

8. studeni 2020. (nedjelja)

 

Uspon na Poštak je ugodan i ujednačen i kreće od željezničke stanice Zrmanja kod Otrića i traje oko 2 sata i 30 minuta.

Svakako bi nakon planinarenja posjetili izvor rijeke Zrmanje.

 

Polazak je u 6:00 sati sa autobusnog kolodvora u Ogulinu.

Najkasnije se treba prijaviti do četvrtka 5. studenog, 

kod Damjana Kolića na broj 099/271-1899.

Cijena izleta ovisi o broju prijavljenih članova, biti će oko 100 kuna.

Svi prijavljeni na izlet moraju obavezno sa sobom u autobusu imati zaštitnu masku.
Na žalost dvodnevni izlet Via Dinaricu odgađamo zbog lošeg vremena u nedjelju. Izlet prebacujemo za idući vikend 17. i 18. listopada.

HPD Klek organizira izlet stazom Via Dinarica od Modruša do Kamačnika
17. i 18. listopada 2020.

Izlet je dvodnevni i staza je dugačka oko 50 kilometara. Polazak je u subotu u 7 sati sa autobusnog kolodvora, ovisno o broju prijavljenih planinara u planu je sa autobusom ili autima dovesti se do Modruša. Subotu na nedjelju noćenje je u domu na Kleku ili u šatorima ispred doma. Planinari koje ne mogu ići u subotu mogu nam se pridružiti u nedjelju. U nedjelju je polazak od doma u 7 sati prema Kamačniku. Povratak u Ogulin planiran je sa vlakom iz Vrbovskog u popodnevnim satima.

Najkasnije se treba prijaviti do petka 16. listopada, kod Damjana Kolića na broj 099/271-1899.HPD Klek poziva vas na redovnu Izbornu Skupštinu, koja će se održati 2. 10. (petak) u 20 sati.Izlet na Sis - Cres odgađa se za iduću nedjelju 4. 10. zbog vremena.

HPD Klek organizira izlet na Sis (639 m) - Cres
4. listopada 2020. (nedjelja)

HPD  Klek organizira izlet na otok Cres i uspon na vršak Sis (639 m) koji se  nalazi na hrptu otoka Cresa. Staza je lagana, a uspon traje oko 45  minuta. U planu je posjet centru za Bjeloglave supove u Belom i gradu  Cresu.
Polazak je u 6:00 sati sa autobusnog kolodvora u Ogulinu.
Najkasnije se treba prijaviti do četvrtka 1. listopada, kod Damjana Kolića na broj 099/271-1899.
Cijena izleta ovisi o broju prijavljenih članova, biti će oko 150 kuna.

Svi prijavljeni na izlet moraju obavezno sa sobom u autobusu imati zaštitnu masku.


Plan dežurstva u domu na Kleku:

 • 19. i 20. 9. - Vlado Sušanj
 • 26. i 27. .9 - Željko Magdić
 • 3. i 4. 10 - Vinko Sabljak
 • 10. i 11. 10. - Damjan Kolić
 • 17. i 18. 10. - Ivan Petrušić
 • 24. i 25. 10. - Zdenko Trninić
 • 31. 10 i 1. 11. - Vinko Sabljak
 • 7. i 8. 11. - Damir Košenski
 • 14. i 15. 11. - Franjo Petrušić
 • 21. i 22. 11. - Danijel Domitrović
 • 28. i 29. 11. - Davorin Turković

Napomena: u narednom periodu u planinarskom domu nema spavanja.


HPD Klek organizira izlet na Sis (639 m) - Cres
27. rujna 2020. (nedjelja)
 
HPD Klek organizira izlet na otok Cres i uspon na vršak Sis (639 m) koji se nalazi na hrptu otoka Cresa. Staza je lagana, a uspon traje oko 45 minuta. U planu je posjet centru za Bjeloglave supove u Belom i gradu Cresu.

Polazak je u 6:00 sati sa autobusnog kolodvora u Ogulinu.
Najkasnije se treba prijaviti do četvrtka 24. rujna, 
kod Damjana Kolića na broj 099/271-1899.
Cijena izleta ovisi o broju prijavljenih članova, biti će oko 150 kuna.
Svi prijavljeni na izlet moraju obavezno sa sobom u autobusu imati zaštitnu masku.
Plan izleta za 2020. godinu


 • 26. 1. – Vinica – Martinšćak
 • 23. 2. – Metlarska zabava – Čazma
 • 15. 3. – Sis – Cers (posjet gradu Cresu i Belom)
 • 19. 4. – Omiška Dinara
 • 17. 5. – Golubić, veliki Kozjak, Zečjak – sa velikog Lubenovca
 • 7. 6. – Dan Hrvatskih planinara – Učka
 • 4 i 5. 7. – Kamniške Alpe
 • 23. 8. ili 30. 8. – Poštak – Južni Velebit
 • 20. 9. – Nanos – Slovenija i posjet Postojnskoj jami
 • 3. i 4. 10. – Via Dinarica – Kamačnik – Modruš
 • 25. 10. – Bregovo polje – Nova Gradiška
 • 15. 11. – Pag – muzej soli
 • 20. 12. – Pohod na Hahlić

NAPOMENA: Na temelju dobrih ideja moguće su izmjene plana kao i dopune.
HPD Klek Ogulin na ponos svima

 
Hrvatsko planinarsko dru�tvo Klek Ogulin odr�alo je svoju Izbornu skup�tinu na kojoj je nazo�ilo gotovo 90% �lanova. Tako velik odaziv �lanova mo�e biti potvrda dobrom radu dosada�njeg predsjednika Franje Petru�i�a koji je izabran za predsjednika i u narednom razdoblju.
Nakon slu�benog dijela Skup�tine u kome su �lanovi upoznati s dosada�njim radom Dru�tva te planovima za 2016.godinu, izabran je novi Izvr�ni odbor, blagajnik, tajnik i ostale funkcije ovog, malog ali vrijednog Dru�tva. 
Izbornoj Skup�tini nazo�io je i glavni tajnik Hrvatskog planinarskog saveza Darko Berljak koji nas je podsjetio na va�nost HPD Klek Ogulin.

U ime Grada Ogulina, prisutnim �lanovima i gostima obratio se gradona�elnik Jure Turkovi� koji je tako�er istakao da moramo biti ponosni na na�u kolijevku hrvatskog planinarstva.

Najavio je gradona�elnik i jedan novi projekt.
Ovom prigodom dodijeljena su priznanja za izniman doprinos u razvoju planinarstva, a dobili su ih: Milan Turkovi�, �eljko Magdi�, Ivan Petru�i�, Damir Ko�enski, Milan �limen, Ivica Capan i Renata Meja�i�. Priznanje sa bron�anim ili srebrnim zna�kama primili su Iva Magdi�, Zvonko Ranogajec, Alen Kurelac, Bo�idar Sabljak, Zlatko Boban, Nagib Ga�i, Hrvoje Jerak i Damjan Koli�, dok su zlatne zna�ke dobili Ivan Fumi� i Josip �pehar. 
Plaketu Saveza kao najvi�e mogu�e priznanje, dobio je predsjednik HPD Klek Ogulin, Franjo Petru�i�.
 

 HPD Klek Ogulin najbolji doma�in u Hrvatskoj
 
U Hrvatskom planinarskom savezu 21. prosinca odr�ana je sve�ana Novogodi�nja sjednica. Tom prilikom podneseno je izvje��e o radu u 2015. godini, prikazana projekcija o radu s djecom i mladima u HPS-u te su uru�ene godi�nje nagrade najboljim udrugama, akcijama i pojedincima u trinaest kategorija.
Jedna od kategorija bila je i �Najbolji doma�in/domar planinarske ku�e" u kojoj je nagradu zaslu�ilo Hrvatsko planinarsko dru�tvo Klek Ogulin. Njihovi de�urni �lanovi u planinarskom domu na na�em Kleku, brinu da dom koji je udaljen od prometnica, a jedan od rijetkih do kojeg se ne mo�e pri�i automobilom, bude redovito otvoren, opskrbljen, pristupa�an i primjereno uredan. Ovo im nije prvo priznanje, ve� jedno u nizu koje dokazuje da se trud i rad svih �lanova HPD Klek Ogulin, itekako isplate.
 
 


Godi�nje nagrade IO HPS-a
22.12.2015.

 

U sjedi�tu HPS-a 21. prosinca odr�ana je sve�ana Novogodi�nja sjednica HPS-a. Tom prilikom podneseno je izvje��e o radu u 2015. godini, prikazana projekcija o radu s djecom i mladima u HPS-u te su uru�ene godi�nje nagrade najboljim udrugama, akcijama i pojedincima u HPS-u u trinaest kategorija.
 
 
Najbolja planinarska udruga:

Planinarsko dru�tvo Opatija - osim proslave 50. obljetnice doma na Poklonu, dovr�ilo je njegovo ure�enje, ulo�ilo sredstva za postizanje minimalno-tehni�kih uvjeta za poslovanje tog objekta, skrbilo o Opatijskoj planinarskoj obilaznici, imalo primjerenu suradnju s gradom i turisti�kom zajednicom grada Opatije, parkom prirode U�ka, a radilo je na promociji planinarstva u gradu i okolici te razvijalo suradnju sa slovenskim planinarima.
 
 
Najbolji dru�tveni rad u planinarskoj udruzi:

Nenad Jovi� - kao predsjednik SPK �Durango", Zagreb, osim uspje�nog rada u svojoj udruzi, anga�irao se na �kolovanju u sportskom penjanju, alpinizmu i vodi�koj djelatnosti te uzorno organizirao tri Prvenstva Hrvatske u sportskom penjanju.
 
 
Najbolji organizirana akcija:

Dani hrvatskih planinara � HPD �Mosor".  Na toj akciji, Mosorom je nekoliko dana planinarilo vi�e od 700 sudionika iz 62 planinarske udruge iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine, a taj je skup nakon vi�e desetlje�a odr�an na mjestu do kojeg nije mogu�e do�i vozilima �to je organizatoru stvorilo slo�ene logisti�ke pote�ko�e koje su prevladali na najbolji mogu�i na�in.
Pohod Tragom prvog izleta HPD-a � HPD �Japeti�".  Tom primjereno organiziranom akcijom, ali i ostalim sadr�ajima u Samoborskom gorju zaklju�eno je obilje�avanje 140 godina hrvatskog planinarstva. Sudjelovalo je vi�e od 1.000 planinara iz 89 dru�tava iz HPS-a i tri iz Slovenije, a podijeljeno je 511 prigodnih zna�aka tog pohoda.
 
 
Najbolji du�nosnik:

Neda Turina, �lanica i predsjednica Nadzornog odbora - koja je savjesno i odgovorno, ne izostaju�i s nijednog sastanka ostalih tijela Saveza u 2015. godina dala svoj puni doprinos u pra�enju provedbe odluka i zakonitosti u radu i poslovanju HPS-a.
 
 
Najve�i planinarski uspjeh:

Uspon �lanova �HPD �eljezni�ar", Zagreb na Ojos del Salado, najvi�i svjetski vulkan i najvi�i vrh �ilea. Osim �to su izveli zahtjevan planinarski uspon, iako je ve�ina �lanova ve� zrelije �ivotne dobi, planinarski boravak u �ileu iskoristili su za promociju Hrvatske i hrvatskog planinarstva u toj dalekoj zemlji, a ujedno su predavanjima i medijskom promocijom u Hrvatskoj predstavili zanimljive �ileanske planine.

Najbolji rad s mladima:

Rije�ki planinarski savez. Tijekom godine uspje�no su organizirali planinarski rad s djecom u dje�jim vrti�ima i �kolama te kroz anga�man i suradnju vi�e rije�kih planinarskih dru�tava s Gradom Rijekom. U sklopu projekta �Rijeka � zdravi grad" izdan je mali prate�i dnevnik za Malu planinarsku �kolu i provedeno nekoliko takvih �kola za djecu iz vrti�a i osnovnih �kola.
HPD �MIV", Vara�din. U svrhu poticanja broja mla�ih �lanova, aktivirali su svoje sekcije sa izletni�kim, alpinisti�kim, slobodno penja�kim i orijentacijskim programom u jednoj osnovnoj �koli, a u drugoj organiziraju planinarske �kole za podmladak te su u njoj osnovali sekciju ��evo" koja poti�e u�enike, roditelje i nastavnike za odlazak u planine.
 
 
Najve�i doprinos planinarskoj publicistici:

�or�e Bali�, autor knjige �Jankovac � planinarska pri�a".  Knjiga na slikovit i moderan na�in predstavlja zanimljivu povijesti Jankovca, a nastala je nakon velikog truda autora u prikupljanju i obradi povijesne gra�e.

HPD ��eljezni�ar", nakladnik knjige �Hej lop Gojzeki"  koja je kroz 25 zanimljivih poglavlja raznih autora zabilje�ila uspomene te vesele planinarske skupine djece i mladih, ina�e i najbrojnije u Hrvatskoj.
 
 
Najbolja web stranica:

www.hpd-sisak.hr za kvalitetno ure�ene osnovne stranice od upoznavanja s planinarskim dru�tvom, obja�njenjem za�to je lijepo planinariti i kako se postaje �lanom, od plana i pravilnika o organizaciji izleta do izvje��a s njih, opisa planinarskog objekta i ostalih a�uriranih sadr�aja.
 
 
Najbolji planinarski objekt:

Planinarsko skloni�te �drilo (PD Panj, Zagreb). U 2015. godini novo otvoreno skloni�te postalo je jo� tijekom izgradnje i ure�enja uzor dobro smje�tenog, urednog i funkcionalnog objekta - kako u planinarskoj javnosti, tako i u stru�noj javnosti arhitekata.
 
 
Najbolji upravlja� planinarske ku�e:

HPD Kapela, Zagreb. U 2015. godini, osim s dva objekta u Gorskom Kotaru kojima upravlja u suradnji s drugim dru�tvima, uspje�no je skrbilo i o planinarskoj ku�i �Dragutin Hirtz" i skloni�tem �Miroslav Hirtz" na Bijelim stijenama, �to predstavlja poseban izazov zbog udaljenosti od prometnice i ote�ane opskrbe te zbog posebnih uvjeta za�tite u strogo za�ti�enom podru�ju.
 
 
      Najbolji doma�in/domar planinarske ku�e:

HPD Klek, Ogulin.  De�urni �lanovitog planinarskog dru�tva u planinarskom domu na Kleku, brinu se da dom koji je udaljen od prometnica bude redovito otvoren, opskrbljen, pristupa�an i primjereno uredan.
 
 
Najbolji vanjski suradnik:

Vije�e slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba. Ve� vi�e godina u prostorijama Kulturnog prosvjetnog dru�tva Slovenski dom u Zagrebu odr�avaju se najatraktivna planinarska predavanja u Hrvatskoj, koja su intenzivirana posebice u 2015. godini kada je uz vi�etjedni postav izlo�be �Zajedno u planinama/Skupaj v gorah" gostovalo nekoliko slovenskih i hrvatskih predava�a.
 
 
Posebno priznanje:

Arhitekt i planinar Ivan Jureti� zbog ukupnog anga�mana u svim poslovima od idejnog projekta, odabira lokacije, obrade gra�evinskog materijala pa do rada na samom postavljanju skloni�ta �drilo.

Zoran Mati�, pilot i vlasnik tvrtke �Eudora let d.o.o." zbog izuzetnog zalaganja u slo�enih 17 naleta helikopterom prilikom transporta gra�evinskog materijala za skloni�te �drilo.